ULUSLARARASI III. TÜRKOLOJİ SEMPOZYUMU “KIRIM TATARLARININ DÜNÜ-BUGÜNÜ-YARINI”
(15-17 EKİM 2012, AQMESCIT (SİMFEROPOL) – KIRIM / UKRAYNA)
Kırım Mühendislik ve Pedagoji Üniversitesi Kırım Tatar ve Türk Filolojisi Fakültesi ve Türkoloji Araştırma Merkezi’nin işbirliğiyle 15-17 Ekim 2012 tarihleri arasında “Kırım Tatarlarının Dünü-Bugünü-Yarını” adlı Uluslararası Sempozyum gerçekleştirilecektir.
Sempozyumun başlıca amacı Kırım ve Kırım Tatarlarının târihlerini, dillerini, edebiyat ve folklorlarını, kültür ve medeniyetlerini daha yakından tanıtılmasıdır. Düzenlenecek bu tür sempozyumların, söz konusu bilgi eksikliğinin giderilmesine, millî bir perspektifin oluşumuna önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. Bilimsel çalışmalardan karşılıklı istifadeler sağlanacak. Türkiyat araştırmaları yapılan üniversitelerini ve bu üniversitelerde yapılan bilimsel çalışmalar daha yakından takip edilebilecek. Karşılıklı bilimsel çalışmaları daha yakından tanıma imkânı verecek.
Sunulacak bildiriler Türkçe, Kırım Tatarcası, Ukraynaca, İngilizce veya Rusça dillerinden
biriyle yazılabilir.
Sempozyumda ele alınacak temel konular beş ana başlık altında toplanmıştır:
1-Tarih-Sosyoloji:
Bu başlık altında Altın Orda târihi, kültür ve medeniyeti, Kırım Hanlığı’nın teşekkülü ve hanlık dönemi, Osmanlı-Kırım Hanlığı ilişkileri, Kırım Hanlığı ve diğer komşu devletlerle ilişkiler, Kırım Hanlığı’nın Çarlık Rusyası’nın işgâline uğraması, işgâl döneminde Kırım’da olup
bitenler, Sovyetler dönemi, 1944 sürgünü, sürgün dönemi, Kırım’a dönüş, Kırım Tatarlarının bugünkü sosyolojik yapısı, karşılaşılan sosyal problemler ve çözüm yolları vb. konular târihî ve sosyolojik bir perspektifle ele alınmalıdır.
2- Dil:
Bu başlık altında Kırım Tatar dili merkezde olmak üzere, Türkî dillerin bugünkü durumları ve inkişaf yolları, Türkî diller ve küreselleşme meseleleri, Türkî dillerin fonksiyonel ve pragmatik yönleri, Türkî dillerin öğrenilmesinde modern metodlar, Türkî dillerin terminoloji problemleri, Türkî diller-arası tercüme-aktarma çalışmaları sırasında karşılaşılan güçlükler ve çözüm yolları, bugünkü Tatar Türkçesinin içinde bulunduğu durum ve mevcut problemlerin çözüm yolları… vb. konular ele alınmalıdır.
3- Edebiyat ve Folklor:
Bu başlık altında Altın Orda ve Kırım Hanlığı devri Kırım Tatar edebiyâtı, çağdaş Kırım Tatar edebiyatı, Kırım Tatar muhâcir (göç-sürgün dönemi) edebiyâtı, âşık edebiyâtı (dünübugünü), Âşık Ömer ve Kırım-Tatar âşık edebiyâtı, Kırım ve Türk dünyâsı folkloru, Kırım Tatar halk ağızlarında vücut bulmuş edebî-folklorik ürünler, Türk dünyâsı edebiyâtında Kırım ve Kırım Tatarları, Kırım ve Türk dünyâsı arasında edebî ilişkiler, Kırım dîvan ve dîn-tasavvuf edebiyâtı, Osmanlı edebiyâtında Kırım kökenli müellifler… vb. konular ele alınmalıdır.
4- Kültür ve Medeniyet:
Bu başlık altında Kırım Tatar kültür ve medeniyetinin dünü-bugünü ve geleceği üzerine tespitler ve düşünceler, Tatar Kırım millî tiyatrosunun dünü-bugünü, Hanlık devri ve sonrası Kırım Tatar millî mûsikîsi, Kırım’da millî tasvîrî sanat, Kırım Tatar medeniyetinde kuyumculuk, oymacılık ve diğer el sanatları… vb. konular ele alınmalıdır.
5- Milli Pedagoji:
Bu başlık altında pedagoji târihi, Kırım Tatar millî mekteplerinin güncel problemleri ve çözüm yolları, eğitim alanında metodolojik yaklaşımlar, millî bir metodoloji geliştirilmesinin yolları; eğitimde kadro, dil, malzeme ve mekân problemleri, millî pedagojinin Kırım Tatarları için önemi… vb. konular ele alınmalıdır.
Sempozyuma katılacak olanların ilk başvuru için başvuru belgesi doldurularak bildiri başlığı, konusu, beş anahtar kelimenin de yer aldığı 200-250 kelimelik bildiri özeti üç dilde (İnglizce, Türkçe, Rusça) en geç 1 Eylül 2012 tarihine kadar e-posta (E-mail) yoluyla tarafımıza ulaştırmaları önemle ricâ olunur.
Bildiri özetleri önce Özet Değerlendirme Kurulu sonra Bilim Kurulu tarafından değerlendirilecektir. Bildiri özeti kabul edilenlerin adları 17-20 Eylül 2012 günleri duyurulacak, ayrıca posta ile ikinci duyuru gönderilecektir. Sempozyuma katılacak olanlar, yol (ulaşım) ve konaklama masraflarını kendileri karşılayacaklardır.
Ayrıntılı bilgileri Sempozyum Düzenleme Kurulundan alabilirsiniz
Kırım Mühendislik ve Pedagoji Üniversitesi
Kırım Tatar ve Türk Filolojisi Fakültesi, Türkoloji Araştırma Merkezi
Sevastopolskaya caddesi, Uçebnıy sok., 8
Simferopol
Ukrayna, Kırım
95015
tel.: (0652) 249-495: – Kırım Tatar ve Türk Filolojisi Fakültesi
e-mail: crimeantatars.conference@gmail.com

Bütün enformasyonlar / Further informations –> here